Home » Nieuws

Fiscaal nieuws

Periodiek informeren wij u over ontwikkelingen op ons vakgebied, waarvan wij denken dat ze voor u van belang zijn. Wij maken u dan ook attent op het volgende.

Titel

Publicatiedatum

Categorie

14/05/2020

besluit

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van 25 mei het nultarief voor de omzetbelasting wordt toegepast op de binnenlandse verkoop van mondkapjes. Deze maatregel geldt tot...

In een arrest uit 2018 heeft de Hoge Raad uiteengezet aan de hand van welke criteria beoordeeld moet worden of binnen een dienstbetrekking sprake is van een ...

In navolging op de overeenkomst met Duitsland is nu ook met België een overeenkomst gesloten over de behandeling van grensarbeid en thuiswerken tijdens de coronacrisis. Doorbetaalde thuiswerkdagen worden aangemerkt als...

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost. Volgens de wettelijke regeling moet...

14/05/2020

publicatie

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe garantieregeling opgezet. Deze Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) geldt voor kredietaanvragen van € 10.000 tot ...

Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft aangekondigd ouders tegemoet te komen in de eigen bijdrage voor de kosten van de opvang. De regeling waarin ...

14/05/2020

wetswijziging

Door fouten in door het ministerie van Financiën gemaakte berekeningen zijn de forfaitaire rendementen voor sparen en beleggen voor de jaren 2019 en 2020 onjuist in de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen...

14/05/2020

jurisprudentie

In een procedure over de toepassing van de pseudo-eindheffing over een vertrekvergoeding was in geschil of een werknemer in dienst was van de moeder- of de dochtermaatschappij. Volgens Hof Amsterdam was de werknemer ...

14/05/2020

jurisprudentie

Een werknemer die voor ten minste 5% aandeelhouder is in een vennootschap waarvoor hij werkt, wordt geacht voor die werkzaamheden een gebruikelijk loon te genieten. Dat geldt ook als de werkzaamheden beperkt van ...

Op grond van het Verdrag betreffende de Werking van de EU mag bij de registratie van een uit het buitenland afkomstige gebruikte auto niet meer bpm worden geheven dan het restbedrag aan bpm dat is begrepen in de waarde van ...

14/05/2020

jurisprudentie

De Wet op de omzetbelasting kent diverse prestaties die zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Daartoe behoren het verlenen van en de bemiddeling inzake krediet en handelingen ter zake van verzekering, inclusief daarmee ...

De inspecteur kan aanvankelijk te weinig geheven belasting navorderen wanneer hij beschikt over een nieuw feit, dat hem aanleiding geeft voor het vermoeden dat een aanslag ten onrechte achterwege is ...

14/05/2020

jurisprudentie

Tot de aftrekbare kosten wegens ziekte behoren extra uitgaven voor kleding en beddengoed. De bewijslast voor deze extra uitgaven ligt bij de belastingplichtige die de aftrek daarvan claimt in zijn aangifte. Anders dan voor de aftrek van ...

De voordelen uit eigen woning worden in de Wet IB 2001 gesteld op een forfaitair bedrag. Het tijdelijk ter beschikking stellen van de eigen woning ontneemt aan de woning niet het karakter van hoofdverblijf van de eigenaar. Dat betekent dat ...

Volgens vaste rechtspraak dient de betekenis van een omstreden bepaling in een schriftelijke overeenkomst door de rechter te worden vastgesteld aan de hand van wat partijen hebben verklaard, wat zij uit elkaars verklaringen en ...

14/05/2020

jurisprudentie

Het lage tarief van de omzetbelasting is onder meer van toepassing op geneesmiddelen. Het gaat dan om producten waarvoor op grond van de Geneesmiddelenwet een handelsvergunning is verleend en producten waarvoor ...

Vermogensbestanddelen van natuurlijke personen, die niet behoren tot het vermogen van een onderneming, vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er gelden uitzonderingen voor vermogensbestanddelen die ter ...

Ondernemers hebben recht op teruggaaf van op aangifte voldane omzetbelasting voor zover de vordering door hun afnemer niet is en niet zal worden voldaan. Betaling van een vordering hoeft niet ...

14/05/2020

jurisprudentie

Er is sprake van een aandelenfusie als een vennootschap tegen uitreiking van eigen aandelen een zodanig bezit aan aandelen in een andere vennootschap verwerft dat zij meer dan de helft van ...

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is met terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020 in werking getreden. De wet maakt mogelijk dat algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen kunnen worden ingevoerd zonder ...

07/05/2020

besluit

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal redactionele wijzigingen aangebracht in de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies en in enkele uitvoeringsregelingen. Het betreft ...

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de vermogensrendementsheffing over het jaar 2019. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom besloten om bezwaarschriften tegen ...

De Regeling compensatie transitievergoeding is gewijzigd nog voordat deze op 1 april 2020 in werking is getreden. Door vernummering van een wetsartikel in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek moet de grondslag van ...

De Comptabiliteitswet 2016 bepaalt dat subsidieregelingen na maximaal vijf jaar vervallen. De subsidiemodule Groeifaciliteit eindigt per 1 juli 2020. De Groeifaciliteit helpt mkb-ondernemingen bij het aantrekken van ...

De staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer een overzicht gestuurd van wetgeving op het gebied van toeslagen. Bij de Kamer is inmiddels het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 ingediend. Dit wetsvoorstel bevat ...

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad over afschaffing van de zorgtoeslag zonder dat dit inkomenseffecten heeft. De kern van het betoog is dat tegenover de afschaffing van ...

Met een koninklijk besluit (KB) is digitaal procederen in bestuursrechtelijke cassatieprocedures bij de Hoge Raad per 15 april 2020 ingevoerd. In civiele vorderingsprocedures is digitaal procederen bij de Hoge Raad al per ...

07/05/2020

publicatie

Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • kwijtschelding van huur;
  • stimuleringsregeling voor kleine verenigingen;
  • uitbreiding van het Waarborgfonds Sport ...

07/05/2020

besluit

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) op enkele plaatsen gewijzigd. Het betreft de regeling voor concerns met minder dan 20% ...

e minister en de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid hebben in een brief aan de Tweede Kamer een overzicht gegeven van het beroep op de coronamaatregelen NOW en Tozo. Tot en met 30 april zijn er ongeveer ...

De staatssecretaris van Financiën heeft op verzoek van de Tweede Kamer gereageerd op een brief over inkomensongelijkheid door het belastingstelsel. In de brief wordt gerefereerd aan een tijdschriftartikel, waarin ...

De Europese Commissie breidt het lopende formele onderzoek naar mogelijke staatssteun aan Inter IKEA Systems BV uit. Deze uitbreiding betekent niet dat vaststaat dat sprake is van ...

In deze bijzondere tijden kan het nodig zijn om buiten de bestaande generieke steunmaatregelen bedrijfsspecifieke steun te verlenen. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën hebben het afwegingskader voor ...

In 2016 is wetgeving tot stand gekomen die voorzag in een gefaseerde invoering van verplicht elektronisch procederen voor professionele procespartijen. In het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht uit  ...

07/05/2020

jurisprudentie

Tegen een besluit tot ambtshalve vermindering van een belastingaanslag kan bezwaar worden gemaakt als de inspecteur niet geheel aan het verzoek om ambtshalve vermindering is tegemoetgekomen. Twee jaar nadat ...

07/05/2020

besluit

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Per 1 juli 2020 stijgt het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van ...

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van het investeringsbedrag. Het investeringsbedrag moet ten minste ...

De Gemeentewet bepaalt dat gemeenten bepaalde belastingen mogen heffen. Een van deze belastingen is de forensenbelasting. Dat is een belasting die wordt geheven van natuurlijke personen die ...

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft besloten dit wetsvoorstel pas na het zomerreces te behandelen. Dit betekent dat....

Onder het begrip werkzaamheid, waarvan het resultaat wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting, valt het rendabel maken van vermogensbestanddelen door deze ter beschikking te stellen aan een verbonden persoon ten behoeve van diens onderneming. Het verstrekken van een geldlening is een vorm van terbeschikkingstelling. Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een vennootschap waarin de belastingplichtige of een met hem verbonden persoon een aanmerkelijk belang heeft, valt ook onder deze regeling. Verbonden personen zijn de...

De Algemene wet bestuursrecht stelt formele vereisten aan de inhoud van een beroepschrift. Deze vereisten zijn van openbare orde. Dit betekent dat de rechtbank, en in hoger beroep het gerechtshof, ambtshalve moet beoordelen of aan deze vereisten is voldaan. Een door een belastingplichtige aan de ontvanger gestuurde brief, die is doorgestuurd naar de rechtbank, is door de rechtbank aangemerkt als beroepschrift. Deze brief bevatte een verzoek om uitstel van betaling voor opgelegde naheffingsaanslagen omzetbelasting over de jaren 2011 tot en met...

30/04/2020

Sociale verzekeringen

Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk laten uitvoeren. Het rapport van dit onderzoek is, met een reactie van het kabinet, naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport geeft een overzicht van voor- en nadelen van deeltijdwerk, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau. Naar aanleiding van het IBO kondigt het kabinet de invoering van betaald ouderschapsverlof aan. Dat verlof komt in aanvulling op het recent uitgebreide geboorteverlof voor partners. De uitbreiding van het geboorteverlof gaat in...

30/04/2020

Vennootschapsbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een vraag beantwoord over het gebruik van eHerkenning voor de verlaging van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. Een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kan worden gewijzigd via een commercieel softwarepakket, via de adviseur van de belastingplichtige of via MijnBelastingdienst-zakelijk. Voor het gebruik van MijnBelastingdienst-zakelijk is eHerkenning vereist. Voor belastingplichtigen die geen gebruik maken van commerciële software of een adviseur en die geen eHerkenning kunnen...

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten over de vermogensrendementsheffing van box 3 geoordeeld dat deze heffing op stelselniveau in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden (EVRM) voor zover het nominaal zonder (veel) risico’s gemiddeld haalbare rendement lager is dan 1,2%. De arresten betreffen de jaren 2013 en 2014. De Hoge Raad heeft niet vastgesteld dat er voor de jaren 2013 en 2014 sprake is van een dergelijke schending omdat...

Nederland heeft op basis van het tijdelijke steunkader van de Europese Commissie een garantieregeling voor werkkapitaal- en investeringskredieten die banken verstrekken in het kader van de coronacrisis aangemeld bij de Commissie. Het gaat om de coronamodule van de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering. Deze regeling geldt voor leningen die banken vanaf 24 maart 2020 verstrekken. De Nederlandse Staat staat voor 90% garant voor nieuwe leningen aan het mkb en voor 80% voor nieuwe leningen aan grote ondernemingen. Banken moeten kredietnemers...

De minister en staatssecretaris van Economische Zaken hebben Kamervragen over de ondersteuning voor zelfstandigen en de culturele sector in het kader van de coronamaatregelen beantwoord. In hun antwoord geven de bewindslieden aan dat de generieke maatregelen van het kabinet ook gelden voor de culturele en creatieve sector. Daarnaast is voor de sector een extra bedrag van € 300 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een deel hiervan wordt ingezet om leningen te verstrekken aan eigenaren van...

30/04/2020

Subsidies

De Comptabiliteitswet 2016 bepaalt dat subsidieregelingen na maximaal vijf jaar vervallen. De subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties (de GO-regeling) eindigen per 1 juli 2020. Onderdeel van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis is een verlenging van de GO-regeling. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de gewijzigde regeling voorgelegd aan de Tweede Kamer, met het verzoek om hierop binnen de geldende termijn van 30 dagen te reageren. De beoogde verlenging...

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd dat de Belastingdienst uitstel voor het doen van aangifte inkomstenbelasting zal verlenen in een aantal gevallen. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch, in andere moet daarom verzocht worden. De Belastingdienst verleent dat uitstel automatisch aan de groep belastingplichtigen die niet in staat zijn zelf hun aangifte in te dienen. Aan iedereen die gebruik maakt van Hulp bij Aangifte van de Belastingdienst is al uitstel verleend tot 1 september. Daarnaast wordt...

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft besloten dit wetsvoorstel pas na het zomerreces te behandelen. Dit betekent dat de inwerkingtreding per de beoogde datum 1 januari 2021 niet haalbaar is. De minister heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de beoogde inwerkingtredingsdatum wordt verschoven naar 1 januari 2022. Het wetsvoorstel zal door middel van een nota van wijziging worden aangepast....

Een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis is een kredietfaciliteit voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Het kabinet heeft € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor overbruggingskredieten aan deze doelgroep. Vanaf 29 april om 09.00 uur kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een corona-overbruggingslening (COL). De regeling wordt uitgevoerd door de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Corona-overbruggingslening De COL is een overbruggingslening onder...

De staatssecretaris van Financiën heeft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen zijn met name gericht op het geven van financiële ruimte aan bedrijven en ondernemers. Daarnaast is een maatregel voor particulieren met een eigen woning aangekondigd. Het gaat om de volgende maatregelen: Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling Versoepeling van het urencriterium voor zelfstandigen Verruiming van de werkkostenregeling De invoering van een...

25/04/2020

Corona update

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de doelgroep van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt uitgebreid. Toegevoegd worden zelfstandigen in grenssituaties en zelfstandige AOW-gerechtigden. Zelfstandigen in grenssituaties Ook de in Nederland wonende zelfstandige ondernemer met een bedrijf in een andere EU-lidstaat kan een beroep doen op de Tozo als voorziening in zijn levensonderhoud. De ondernemer die in een andere EU-lidstaat woont en...

De minister en de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid hebben enkele aanpassingen aangekondigd van de coronamaatregelen die onder het bereik van dit ministerie vallen. Het gaat om de volgende zaken: Toepassing van de NOW bij concerns. Een aanvullend vangnet voor flexwerkers Een regeling voor seizoenswerk. Toepassing van de premiedifferentiatie op overwerk. Werktijdverkorting en tewerkstellingsvergunningen. Ad 1) Toepassing van de NOW bij concerns De NOW omvat een tegemoetkoming in de loonkosten van personeel bij een...

Een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is iemand die in een andere lidstaat van de EU woont en daar in de belastingheffing wordt betrokken en wiens inkomen voor 90% of meer aan de Nederlandse loon- of inkomstenbelasting is onderworpen. Wie als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is aangemerkt, kan in Nederland aftrekposten in mindering brengen op zijn belastbare inkomen. Het inkomen van een in België wonende dga was nagenoeg geheel in Nederland onderworpen aan de inkomstenbelasting. De dga voldeed aan de voorwaarden...

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die lastig aan werk komen. De doelgroepen van het LKV zijn: oudere werknemers met een uitkering; werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; werknemers met een arbeidsbeperking arbeidsongeschikte werknemers, die herplaatst worden. Doelgroepverklaring nodig Om het LKV te ontvangen heeft de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring van de werknemer nodig. De werknemer kan deze aanvragen bij het UWV,...

23/04/2020

jurisprudentie

De werkgever is verplicht het loon tijdens arbeidsongeschiktheid van een werknemer gedurende 104 weken door te betalen. De verplichting tot loondoorbetaling kan worden verlengd wanneer de werkgever tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid te weinig heeft gedaan om de werknemer te laten re-integreren in het arbeidsproces. Tijdens de arbeidsongeschiktheid van een werkneemster stelde de arbeidsdeskundige in een brief van 1 augustus 2016 vragen aan de werkgever over de verrichte re‑integratie‑inspanningen. Omdat de werkgever niet tijdig...

23/04/2020

Formeel recht

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is van openbare orde. Dit betekent dat de rechtbank eerst moet beoordelen of het bestuursorgaan het ingediende bezwaarschrift terecht ontvankelijk heeft geacht. De bezwaartermijn bedraagt zes weken. Een bezwaarschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de bezwaartermijn door het bestuursorgaan is ontvangen. Een bezwaarschrift dat binnen een week na het einde van de bezwaartermijn is ontvangen is toch tijdig als het voor het einde van de bezwaartermijn is verstuurd. De...

23/04/2020

Formeel recht

Een bezwaarschrift kan niet-ontvankelijk worden verklaard wanneer het niet binnen de bezwaartermijn is ingediend. De bezwaartermijn bedraagt zes weken. Een bezwaar is nog tijdig wanneer het uiterlijk een week na het einde van de termijn wordt ontvangen en het binnen de termijn is verzonden. De niet-ontvankelijkverklaring blijft achterwege wanneer de termijnoverschrijding verschoonbaar is, dat wil zeggen niet te wijten is aan de indiener van het bezwaarschrift. Een werkgever diende op 24 februari 2011 een aanvraag in voor eigenrisicodragerschap...

23/04/2020

Corona update

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bevat de verplichting voor werkgevers die een loonkostensubsidie ontvangen voor mensen met een arbeidsbeperking om de toekenning van de NOW-subsidie te melden aan de gemeente. Deze verplichting was bedoeld om dubbele financiering van loonkosten van deze doelgroep te voorkomen. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er inmiddels van doordrongen dat verrekening van de NOW-subsidie met de loonkostensubsidie moeilijk uitvoerbaar is. De...

In antwoord op Kamervragen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezegd dat door het Verbond van Verzekeraars is bevestigd dat het feit dat iemand overleden is door het coronavirus geen gevolgen heeft voor de uitkeringen uit levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waarvoor een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals de huidige situatie als gevolg van het coronavirus. Het Verbond verwacht...

Het verrekenen van een verlies in de vennootschapsbelasting kan met de winst van het voorgaande jaar en met de winsten van de zes volgende jaren. In de Tweede Kamer zijn twee moties ingediend die betrekking hebben op verruiming van de mogelijkheden van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. De staatssecretaris van Financiën heeft aan de Kamer meegedeeld dat in het onderzoek naar mogelijke maatregelen om bedrijven te ondersteunen, zodat banen behouden kunnen blijven, ook wordt gekeken naar aanpassing van de verliesverrekening....

De minister en de de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat hebben een aangepaste versie van de regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) gepubliceerd. De oorspronkelijke regeling is op 31 maart 2020 met terugwerkende kracht tot en met 27 maart 2020 in werking getreden. De regeling bestaat uit een tegemoetkoming van € 4.000 voor andere vaste lasten dan personeelskosten. Voorwaarde voor de tegemoetkoming is een verwacht omzetverlies tussen 16 maart en 15 juni 2020 van ten minste € 4.000 en een gelijk...

23/04/2020

Corona update

In de Tweede Kamer is een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) toe te kennen op basis van alle SBI-codes van een onderneming. In reactie op de motie delen de bewindslieden van Economische Zaken mee dat de geregistreerde hoofdactiviteit van een onderneming leidend is bij de aanvraag voor de TOGS-regeling. Zij voegen daaraan toe, dat zij het oordeel over de motie aan de Kamer laten als daarmee gedoeld is op gevallen waarin de nevenactiviteit aansluit bij de hoofdactiviteit op...

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 ingediend. De hierin opgenomen maatregelen hebben geen gevolgen voor het budgettaire beeld. Het is wenselijk dat deze maatregelen per 1 januari 2021 in werking treden. Het wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen: Het schrappen van de aftrekbaarheid van contante giften. Beperking van de automatische toekenning van de ANBI-status aan overheidsinstellingen tot instellingen die zijn gevestigd in de EU of in de EER. Verzwaring van de integriteitstoets voor...

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal aanvullende maatregelen bekendgemaakt ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen betreffen de omzetbelasting, de loonheffingen, de belastingheffing van grensarbeiders, de autobelastingen en de belastingrente. Omzetbelasting De Europese Commissie heeft een vrijstelling van invoerrechten en omzetbelasting geregeld voor de invoer van goederen die nodig zijn in de bestrijding van het coronavirus. In aanvulling daarop blijft de uitleen van zorgpersoneel...

16/04/2020

Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 bevat een regeling om zonder directe belastingheffing een onderneming die wordt gedreven door een natuurlijke persoon om te zetten in een door een naamloze of besloten vennootschap gedreven onderneming. Deze regeling staat bekend onder de naam geruisloze inbreng. Er is geen sprake van een geruisloze inbreng als de ondernemer na de inbreng in de naamloze of besloten vennootschap winst uit de onderneming blijft genieten. Hof Den Bosch oordeelde dat er geen sprake was van een geruisloze inbreng in het geval van een onderneming die...

16/04/2020

Inkomstenbelasting

Een ondernemer, die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op de zelfstandigenaftrek. Aan het urencriterium is voldaan als de ondernemer gedurende het kalenderjaar ten minste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd besteedt aan werkzaamheden voor zijn onderneming. In de eerste vijf jaar van het ondernemerschap geldt de eis dat ten minste de helft van de arbeidstijd aan de onderneming wordt besteed niet. De bewijslast dat aan het urencriterium is voldaan rust op de ondernemer. Een vennoot van een assurantiekantoor claimde het recht op de...

De Wet op de omzetbelasting kent een vrijstelling voor diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de diensten worden verricht door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep. De diensten moeten behoren tot het gebied van de deskundigheid van het (para)medische beroep. Volgens de Belastingdienst is de vrijstelling niet van toepassing op de behandeling van patiënten met diabetes mellitus door een medisch pedicure omdat deze behandeling kwalitatief niet gelijkwaardig...

16/04/2020

Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 verstaat onder eigen woning een gebouw of een gedeelte daarvan dat de belastingplichtige anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat. In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil in hoeverre een onroerende zaak als eigen woning kon worden aangemerkt. Daarnaast was in geschil of het resterende gedeelte van de onroerende zaak moest worden toegerekend aan een door de belanghebbende gedreven onderneming of als vermogen in box 3 moest worden aangemerkt. Afhankelijk van deze kwalificatie was de aan dit...

16/04/2020

Inkomstenbelasting

De inspecteur mag bij het opleggen van een aanslag in beginsel uitgaan van de juistheid van de ingediende aangifte. Hij hoeft pas een nader onderzoek in te stellen als hij in redelijkheid behoort te twijfelen aan een in de aangifte opgenomen gegeven. Er is geen aanleiding voor twijfel aan de juistheid van de gegevens als de niet onwaarschijnlijke mogelijkheid bestaat dat de in de aangifte opgenomen gegevens juist zijn. Een ondernemer vermeldde in zijn aangiften inkomstenbelasting dat de auto van de zaak een nulemissievoertuig was. Om die reden...

16/04/2020

Inkomstenbelasting

Onder de noemer persoonsgebonden aftrek komen bepaalde uitgaven in mindering op het belastbare inkomen. Tot de persoonsgebonden aftrekposten behoren onder meer de uitgaven voor specifieke zorgkosten, waaronder de uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voor extra gezinshulp. De belastingplichtige, die in zijn aangifte uitgaven voor specifieke zorgkosten in aftrek brengt, moet aannemelijk kunnen maken dat hij voor de gevraagde aftrek in aanmerking komt. Hof Arnhem-Leeuwarden achtte aannemelijk dat de belanghebbende in verband met...

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat als hoofdverblijf. De belastbare inkomsten uit eigen woning zijn de voordelen uit eigen woning verminderd met de aftrekbare kosten. De voordelen uit eigen woning bestaan uit het zogenaamde eigenwoningforfait. Dat is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. In een procedure voor Hof Den Bosch was de vraag aan de orde of de belanghebbende recht had op vermindering van het eigenwoningforfait. De belanghebbende baseerde zijn aanspraak op...

16/04/2020

Vennootschapsbelasting

Een stichting is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover zij een onderneming drijft. Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het economische verkeer met het oogmerk om daarmee winst te behalen. In een procedure over de belastingplicht van een stichting was niet in geschil dat aan de aanwezigheid van een organisatie van kapitaal en arbeid was voldaan. In geschil was of de stichting met haar activiteiten deelnam aan het economische verkeer. De rechtbank verwierp het...

09/04/2020

Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Op de werkgever rust in beginsel niet de verplichting om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die van rechtswege is geëindigd, te verlengen. Dit kan echter anders zijn als een werknemer bij gebleken geschiktheid een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het vooruitzicht is gesteld. Het is aan de werkgever om te beoordelen of hij de werknemer geschikt vindt voor de functie. De werkgever heeft daarbij een ruime beoordelingsvrijheid. Komt het tot een procedure...

Een concurrentie- en een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst moeten schriftelijk zijn vastgelegd om geldig te zijn. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 geldt naast het schriftelijkheidsvereiste ook een motiveringsvereiste voor deze bedingen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De werkgever moet schriftelijk motiveren dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit vereiste geldt niet voor arbeidsovereenkomsten die voor 1 januari 2015 zijn overeengekomen. Volgens...

De verhuur en verpachting van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzondering op de vrijstelling voor de verhuur van onroerende zaken, die door de huurder worden gebruikt voor doeleinden waarvoor een (nagenoeg) volledig recht op aftrek van voorbelasting bestaat. De verhuurder en de huurder moeten in de schriftelijke huurovereenkomst hebben gekozen voor belaste verhuur of gezamenlijk een verzoek daartoe aan de inspecteur hebben gedaan. Een huurovereenkomst betreffende een kantoorruimte bepaalde dat de...

09/04/2020

Inkomstenbelasting

In box 1 van de inkomstenbelasting wordt naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het resultaat uit een of meer werkzaamheden belast. Er is sprake van een werkzaamheid wanneer iemand anders dan door een onderneming of een loondienst activiteiten verricht met als doel om daarmee inkomsten te genereren. Om in zijn levensonderhoud te voorzien verkocht iemand spullen die zijn vader bij de ontruiming van een klooster had verkregen. De verkoopopbrengst werd belast als resultaat uit een werkzaamheid in box 1 van de...

09/04/2020

Omzetbelasting

De plaats waar een dienst wordt verricht voor de omzetbelasting is afhankelijk van de kwaliteit van de afnemer. Is de afnemer een ondernemer, dan is de plaats waar hij is gevestigd de plaats waar de dienst wordt verricht. Een in Nederland wonende of gevestigde ondernemer wordt geacht zijn leveringen en diensten in Nederland te verrichten, voor zover hij niet aan de hand van boeken, bescheiden of andere gegevensdragers het tegendeel aannemelijk maakt. Dat betekent dat aan de hand van deze stukken de vestigingsplaats van de afnemer van een dienst...

09/04/2020

Inkomstenbelasting

De rekening-courantschuld van een dga aan zijn bv liep in een reeks van jaren op van ruim € 700.000 in 2004 tot bijna € 1,4 miljoen in 2012. Nadat de inspecteur bij de aanslagslagregeling voor het jaar 2007 een uitdeling van € 815.000 in aanmerking had genomen vanwege een te hoge schuld aan de bv, kwam in de loop van het jaar 2014 een compromis tot stand. Het compromis werd in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Volgens het compromis zou de bv dividend uitkeren aan de dga. Het na aftrek van dividendbelasting resterende...

09/04/2020

Arbeidsrecht

De Wet flexibel werken (Wfw) bepaalt dat een werknemer een verzoek kan doen om de arbeidsduur aan te passen. De werkgever willigt het verzoek van de werknemer om aanpassing van de arbeidsduur of de werktijd in, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. Volgens Hof Den Bosch rusten op de werkgever de stelplicht en de bewijslast dat sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen die zich tegen toewijzing van een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur verzetten. Een werkneemster met een arbeidscontract voor 33,75 uur nam na...

Nog voordat het UWV het aanvraagloket voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) heeft geopend zijn de eerste aanpassingen in de regeling bekend gemaakt. De gewijzigde regeling is daarom van toepassing op alle aanvragen. Gevolgen ontslagaanvraag Verzoeken voor ontslag om bedrijfseconomische redenen leiden tot een verlaging van het definitieve subsidiebedrag. De uitwerking van de gevolgen van deze verzoeken op het subsidiebedrag was technisch niet juist geregeld, waardoor ontslagverzoeken minder...

Het kabinet heeft het pakket maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis uitgebreid en aangevuld met enkele nieuwe maatregelen. TOGS De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is uitgebreid met een aantal sectoren. De TOGS is een belastingvrije gift van € 4.000 netto voor ondernemers. In eerste instantie bestond de doelgroep uit bedrijven die gedwongen waren tot sluiting en bedrijven die werden getroffen door het verbod op het organiseren van bijeenkomsten en evenementen of door het negatieve reisadvies van het...

03/04/2020

Corona update

In het kader van de maatregelen ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis is de regeling voor bijzonder uitstel van betaling van belastingen voor ondernemers tijdelijk versoepeld. De versoepelde regeling uitstel gold aanvankelijk voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Deze tijdelijke regeling is uitgebreid met de kansspelbelasting, de assurantiebelasting, de verhuurderheffing, de milieubelastingen, de accijns op minerale olien

, alcohol en tabak, de...

Ondernemers, die exporteren, kunnen het risico dat hun buitenlandse afnemer niet betaalt afdekken door een kredietverzekering. Dergelijke verzekeringen worden aangeboden door particuliere verzekeraars. De Nederlandse overheid biedt een exportkredietverzekering aan voor risico’s die particuliere verzekeraars niet willen of kunnen verzekeren. Het gaat dan om grote bedragen, lange doorlooptijden of een minder stabiele situatie in het bestemmingsland van de goederen. Atradius Dutch State Business voert de exportkredietverzekering van de...

02/04/2020

Corona update

Door de coronacrisis leven er veel vragen over vakantiedagen. Kan de werkgever een werknemer verplichten om vakantie op te nemen of mag de werkgever een werknemer vragen vakantie op te nemen? Recht op verlof In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werknemer recht heeft op vier keer het aantal uren dat hij per week werkt aan verlof. Gaan we uit van voltijds werken gedurende vijf dagen per week dan heeft de werknemer na een jaar werk dus recht op vijf maal vier is twintig dagen verlof. Dat zijn de wettelijke verlofdagen. Veel werkgevers...

01/04/2020

Corona update

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. De NOW is bedoeld voor werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over de maanden maart tot en met mei. Uitgangspunt is dat omzetdalingen van die omvang het gevolg zijn van buitengewone omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. De werkgever hoeft niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden bijdragen aan de...

28/03/2020

Corona update

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de eerder aangekondigde tegemoetkomingsregeling voor ondernemers, het zogenaamde noodloket, opengesteld. Dat betekent dat ondernemers aanvragen voor de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 nu kunnen indienen. De tegemoetkoming is een gift en bedoeld om de vaste lasten van de onderneming te betalen. De tegemoetkoming geldt per onderneming, dus niet per vestiging indien de onderneming over meerdere vestigingen beschikt. De aanvraag moet online gedaan worden op de website van de...

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) gaat komende week van start. De regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers en zzp'ers. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni. De Tozo bestaat uit twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Inkomensondersteuning Om voor inkomensondersteuning in aanmerking te komen moet de zelfstandige verklaren dat zijn inkomen als gevolg van de...

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden...

Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt het kabinet nu met een noodpakket aan bijzondere maatregelen. Dit noodpakket geldt voorlopig voor een periode van drie maanden en omvat drie hoofd elementen:

  1. een noodpakket banen en economie;
  2. de instelling van een noodloket;
  3. liquiditeitssteun.

24/03/2020

Corona update (English version)

After the measures previously taken to combat the corona crisis, the cabinet is now presenting an emergency package of special measures. This emergency package is provisionally valid for a period of three months and consists of three main elements:

  1. an emergency package of jobs and the economy;
  2. the establishment of an emergency counter;
  3. liquidity support.

20/03/2020

Corona update

Vanwege de impact van het coronavirus verlenen de grote Nederlandse banken aan zakelijke klanten met een lopend krediet met een uitstaand bedrag tot € 2,5 miljoen uitstel van betaling. Bedrijven krijgen automatisch zes maanden uitstel van betaling voor de rente, aflossing en kosten van hun lopende zakelijke krediet. Dat betekent dat in de maanden april tot en met september geen betalingen voor aflossing en dergelijke zullen worden geïncasseerd. Bedrijven die de rente, aflossing en kosten per kwartaal achteraf betalen krijgen...