Home » Kamermoties verruiming verliesverrekening vennootschapsbelasting

Kamermoties verruiming verliesverrekening vennootschapsbelasting

Publicatiedatum

23/04/2020

Aard

publicatie

Nummer BIK code

2020-0000073925

Het verrekenen van een verlies in de vennootschapsbelasting kan met de winst van het voorgaande jaar en met de winsten van de zes volgende jaren. In de Tweede Kamer zijn twee moties ingediend die betrekking hebben op verruiming van de mogelijkheden van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. De staatssecretaris van Financiën heeft aan de Kamer meegedeeld dat in het onderzoek naar mogelijke maatregelen om bedrijven te ondersteunen, zodat banen behouden kunnen blijven, ook wordt gekeken naar aanpassing van de verliesverrekening.

 

 Tekst

 

De voorzitter van de Tweede Kamer

 

der Staten-Generaal

 

Postbus 20018

 

2500 EA 's-GRAVENHAGE

 

 

Datum 16 april 2020

 

Betreft Beoordeling moties WGO - Verliesverrekening vennootschapsbelasting

 

Ons kenmerk 2020-0000073925

 

Geachte voorzitter,

 

Tijdens het wetgevingsoverleg van 14 april jl. over de tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie zijn door de leden Van Haga en Baudet twee moties ingediend die betrekking hebben op de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.

 

De eerste motie1 verzoekt te onderzoeken of een verruiming van de huidige verliesverrekening in de vennootschapsbelasting kan bijdragen aan het verbeteren van de liquiditeitspositie van het Nederlandse bedrijfsleven. De tweede motie2 verzoekt te onderzoeken of, en zo ja, hoe het mogelijk is om toe te staan dat reeds in het lopende jaar de geschatte verliezen over 2020 kunnen verrekend met de winsten uit 2019. Beide moties zijn als bijlage bij deze brief gevoegd.

 

Het kabinet onderzoekt op dit moment een breed palet aan mogelijke maatregelen om bedrijven en werkgevers te ondersteunen zodat banen behouden kunnen blijven. In dit kader wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die hiertoe bestaan door de mogelijkheden tot verliesverrekening in de vennootschapsbelasting tijdelijk aan te passen. Ik laat het oordeel over de moties daarom graag aan de Kamer.

 

Hoogachtend,

 

De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

 

J.A. Vijlbrief

1 Kamerstukken II 2019/20, 73 925, nr. 25.

2 Kamerstukken II 2019/20, 73 925, nr. 26.  

 

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

 

Vergaderjaar 2019-2020

 

35 430 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele

suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

 

Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN BAUDET

 

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 april 2020

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat de huidige verliesverrekening van de Vpb voorziet in één jaar terug (carry back) en zes jaar voorwaarts (carry forward);

 

overwegende dat een verruiming van deze regeling een beproefde methode is die tijdens de crisis van 2008 succesvol is gebleken;

 

verzoekt de regering, te onderzoeken of een verruiming van de huidige verliesverrekening kan bijdragen aan het verbeteren van de liquiditeitspositie van het Nederlandse bedrijfsleven,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Van Haga

 

Baudet

 

 

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

 

Vergaderjaar 2019-2020

 

35 430 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele

suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

 

Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN BAUDET

 

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 april 2020

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat de huidige verliesverrekening van de Vpb ertoe leidt dat pas bij het indienen van de aangifte Vpb 2020, dus in het jaar 2021, verliezen verrekend kunnen worden;

 

verzoekt de regering, te onderzoeken of en, zo ja, hoe het mogelijk is om toe te staan dat al in 2020, op basis van een geschatte winst- en verliesrekening aangifte gedaan kan worden en direct het geschatte verlies verrekend kan worden met de winst van 2019,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Van Haga

 

Baudet