Home » Kamervragen uitstel indienen aangifte inkomstenbelasting

Kamervragen uitstel indienen aangifte inkomstenbelasting

Publicatiedatum

30/04/2020

Aard

publicatie

Nummer BIK code

2020-0000073661

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd dat de Belastingdienst uitstel voor het doen van aangifte inkomstenbelasting zal verlenen in een aantal gevallen. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch, in andere moet daarom verzocht worden.

 

De Belastingdienst verleent dat uitstel automatisch aan de groep belastingplichtigen die niet in staat zijn zelf hun aangifte in te dienen. Aan iedereen die gebruik maakt van Hulp bij Aangifte van de Belastingdienst is al uitstel verleend tot 1 september. Daarnaast wordt aan een groot deel van de groep mensen voor wie een DigiD-machtigingscode is afgegeven uitstel tot 1 september gegeven.

 

Automatisch uitstel wordt niet verleend aan mensen met een machtigingscode die aangifte als ondernemer moeten doen, bijvoorbeeld zzp’ers en mensen met een eenmanszaak. Deze groep is volgens de staatssecretaris in staat om zelf uitstel aan te vragen. 

 

De staatssecretaris vindt het verlenen van generiek uitstel voor iedereen onwenselijk. Dit zou de voortgang van processen zoals het opleggen van voorlopige aanslagen onnodig vertragen.

 

Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

 

Datum 23 april 2020

 

Betreft Aanbieding beantwoording vragen van het lid Leijten over het verlenen van uitstel voor de aangifte Inkomstenbelasting

 

Ons kenmerk 2020-0000073661 Uw brief (kenmerk) 2020Z05537

 

Geachte voorzitter,

 

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over uitstel voor het doen van belastingaangifte voor particulieren in verband met de verlenging van coronamaatregelen tot 1 juni (ingezonden 24 maart 2020).

 

Hoogachtend,

 

de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst

J.A. Vijlbrief

 

2020Z05537 

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over uitstel voor het doen van belastingaangifte voor particulieren in verband met de verlenging van coronamaatregelen tot 1 juni (ingezonden 24 maart 2020). 

 

Vraag 1 

Erkent u dat er vele mensen enkel met ondersteuning hun belastingaangifte kunnen doen? 

 

Antwoord 1 

Ja, dat erken ik. 

 

Vraag 2 

Erkent u ook dat juist deze mensen niet zelfstandig om individueel uitstel kunnen vragen, zoals tot nu het antwoord is op verzoeken om een generiek uitstel? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Antwoord 2 

Ja. Het vragen van individueel uitstel is door de Belastingdienst zeer laagdrempelig vormgegeven, en de Belasting geeft hieraan op dit moment bijzondere aandacht in de publiekscampagne. Dit betekent echter nog niet dat iedereen dit ook zelfstandig kan. Bij de groep die niet zelfredzaam is voor wat betreft de aangifte kan ik mij inderdaad goed voorstellen dat in sommige gevallen het aanvragen van uitstel niet zelfstandig lukt. De Belastingdienst biedt hiervoor ondersteuning middels onder andere de Belastingtelefoon. 

 

Vraag 3 

Bent u bereid, zeker na de nieuwe afgekondigde coronamaatregelen, het mogelijk te maken dat mensen zonder een boete te krijgen later belastingaangifte kunnen doen? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Antwoord 3 

Ja, ik meen dat het aanvragen van uitstel een zeer laagdrempelige mogelijkheid is, maar ben om buiten twijfel te stellen dat mensen ongewild hun aangifte te laat indienen, bereid een automatisch uitstel te realiseren voor de bovengenoemde groep die wat de aangifte betreft niet zelfredzaam is. De Belastingdienst gaat deze niet zelfredzame doelgroep onderscheiden in de systemen en deze groep een uitstel tot 1 september te geven. Het gaat om personen die niet zelfstandig aangifte doen en daarbij ondersteund worden. De Belastingdienst heeft al aan iedereen die bij de Belastingdienst zelf van Hulp bij Aangifte gebruik maakt uitstel verleend tot 1 september. Daarnaast wordt ook een groot deel van de groep mensen voor wie een DigiD-machtigingscode is afgegeven uitstel tot 1 september gegeven. Van deze groep weten we dat ze hulp krijgen bij het doen van hun aangifte van bijvoorbeeld een vak- of ouderenbond, een maatschappelijk dienstverlener of iemand in de privésfeer. De totale groep bedraagt ongeveer 660.000 personen. Onder deze groep bevinden zich ook mensen met een machtigingscode die zijn uitgenodigd tot het doen van een winstaangifte (bijvoorbeeld zzp-ers of mensen met een eenmanszaak). Deze personen acht ik wel in staat om zelf uitstel aan te vragen, deze groep wordt daarom uitgesloten. Ook wordt geen automatisch uitstel verleend aan mensen die al aangifte hebben gedaan, al uitstel hebben aangevraagd of geen uitnodiging hebben gekregen tot het doen van aangifte. Ik heb het vertrouwen hiermee een goede maatwerkoplossing te bieden voor de juiste groep personen. 

 

Het verlenen van generiek uitstel, dus ook voor mensen die anders gewoon op tijd aangifte zouden doen, vind ik nog altijd een onwenselijke maatregel. Hierdoor zouden voor zelfredzame burgers immers ook aangiften later binnen kunnen komen. Dit vertraagt de voortgang van de processen zoals het opleggen van voorlopige aanslagen, hetgeen ook voor burgers niet wenselijk is.