Home » Motie aanpassingen TOGS

Motie aanpassingen TOGS

Publicatiedatum

23/04/2020

Aard

publicatie

Nummer BIK-code

DGBI-O / 20115062

In de Tweede Kamer is een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) toe te kennen op basis van alle SBI-codes van een onderneming. In reactie op de motie delen de bewindslieden van Economische Zaken mee dat de geregistreerde hoofdactiviteit van een onderneming leidend is bij de aanvraag voor de TOGS-regeling. Zij voegen daaraan toe, dat zij het oordeel over de motie aan de Kamer laten als daarmee gedoeld is op gevallen waarin de nevenactiviteit aansluit bij de hoofdactiviteit op basis van de omschrijving van de bedrijfsactiviteit. Indien de motie echter zo bedoeld is, dat ondernemers op basis van al hun nevenactiviteiten ook aanspraak moeten kunnen maken op de TOGS, ontraden de bewindslieden de motie.

 

 Tekst

 

De Voorzitter van de Tweede Kamer

 

der Staten-Generaal

 

Binnenhof 4

 

2513 AA DEN HAAG

 

Datum 15 april 2020

 

Betreft Reactie op Motie Wijziging Beleid TOGS in Verband met SBI-Codes

 

Ons kenmerk DGBI-O / 20115062

 

Geachte Voorzitter,

 

Tijdens het Wetgevingsoverleg ‘Bespreking tijdelijke maatregelen behoud werkgelegenheid en bedrijven’ van 14 april jl. hebben de Kamerleden Baudet (FvD) en Van Haga (Groep-Van Haga) een motie ingediend waarmee de regering wordt verzocht te onderzoeken of het mogelijk zou zijn alle SBI-codes van een onderneming in aanmerking te nemen en op basis hiervan tot toekenning van de TOGS over te gaan (Kamerstuk 35430, nr. 23).

 

Het kabinet hecht er zeer aan dat de tegemoetkoming bij de ondernemers terecht komt die er recht op hebben. De enige manier om zoveel mogelijk getroffen ondernemers binnen de doelstelling van de TOGS-regeling van een tegemoetkoming te voorzien is door dit geautomatiseerd te doen. Daarom wordt gewerkt aan de hand van SBI-codes. De geregistreerde hoofdactiviteit is leidend bij de aanvraag voor een tegemoetkoming binnen de TOGS-regeling.

 

Als de motie zo geïnterpreteerd mag worden dat het gaat om gevallen waarin de nevenactiviteit aansluit bij de hoofdactiviteit op basis van de omschrijving van de bedrijfsactiviteit, kan dit verzoek gezien worden als ondersteuning van beleid en kunnen wij het oordeel daarmee aan de Kamer laten. In gevallen waarin de SBI-code waaronder de ondernemer geregistreerd om uiteenlopende redenen niet overeenkomt met deze bedrijfsactiviteit, is het namelijk al zo dat een ondernemer dat kan melden bij RVO, waarna de aanvraag op redelijkheid en billijkheid bekeken wordt. Indien de motie echter zo bedoeld is, dat alle ondernemers op basis van al hun nevenactiviteiten ook aanspraak zouden moeten kunnen maken op de tegemoetkoming, dan moeten wij deze ontraden.

 

Het kabinet monitort continu welke impact de coronacrisis heeft op de economie en de Nederlandse ondernemers. Op 7 april jl. informeerden wij in dat licht uw Kamer op basis van voortschrijdend inzicht over een uitbreiding van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS-regeling).

 

Inmiddels kunnen zoals aangekondigd ook de ondernemers uit deze aanvullende sectoren een aanvraag indienen. Het elektronische aanvraagformulier voor ondernemers is te vinden op de website van RVO.nl: www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. De bijbehorende beleidsregel, waarin de in de Kamerbrief beschreven aanpassingen verwerkt zijn, wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Hoogachtend,

 

Eric Wiebes

 

Minister van Economische Zaken en Klimaat

 

Mona Keijzer

 

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat