Home » Verlenging GO-regeling

Verlenging GO-regeling

Publicatiedatum

30/04/2020

Aard

besluit

Nummer BIK code

DGBI-O / 20098044

De Comptabiliteitswet 2016 bepaalt dat subsidieregelingen na maximaal vijf jaar vervallen. De subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties (de GO-regeling) eindigen per 1 juli 2020. Onderdeel van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis is een verlenging van de GO-regeling. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de gewijzigde regeling voorgelegd aan de Tweede Kamer, met het verzoek om hierop binnen de geldende termijn van 30 dagen te reageren. De beoogde verlenging loopt tot 1 april 2021.

 

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

2513 AA DEN HAAG

 

Datum 20 april 2020

Betreft Verlenging van de GO-regeling Pagina 1 van 2 

Ons kenmerk  DGBI-O / 20098044 

Bijlage(n) 1

 

Geachte Voorzitter, 

 

In artikel 4.10, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 is bepaald dat subsidieregelingen een vervaltermijn van maximaal vijf jaren bevatten. De subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties (hierna samen aangeduid als de GO) van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies hebben een vervaldatum van 1 juli 2020. 

 

Vaststelling verlenging GO-regeling 

In overeenstemming met artikel 4.10, zevende lid, van de Comptabiliteitswet 2016 leg ik de regeling die strekt tot wijziging van het tijdstip waarop voormelde subsidiemodules vervallen aan u voor. De regeling dient dan niet eerder vastgesteld te worden dan 30 dagen na verzending van deze brief. Op grond van de memorie van toelichting bij artikel 4.10 van de Comptabiliteitswet 2016 kan een minister of staatssecretaris echter de Tweede Kamer der Staten-Generaal laten weten dat uitstel van het vaststellen van de regeling niet in het belang van de Staat is en de Tweede Kamer verzoeken binnen 30 dagen, inclusief de recesdagen, uitsluitsel te geven over haar standpunten. Graag doe ik een beroep op deze mogelijkheid om de recesdagen te doen gelden binnen de 30 dagen van de voorhangprocedure; daarnaast stel ik zeer op prijs als uw Kamer zo spoedig mogelijk uitsluitsel geeft over haar standpunten omtrent de verlenging van de subsidiemodule. 

De verlenging houdt mede verband met de maatregelen die het kabinet in de brieven van 17 maart1 en 7 april jl.2 heeft aangekondigd, om ondernemingen te ondersteunen gedurende de coronacrisis. Gegeven de grote gevolgen waarvoor de ondernemingen zich op dit moment gesteld zien, is een discontinuering van de GO ongewenst. Om hieronder vermelde redenen ben ik van mening dat de verlenging van de GO een breder landsbelang dient. Mocht uw Kamer de regeling ter kennisgeving aannemen, dan beschouw ik dit als toestemming om tot publicatie van de regeling over te gaan, mede in verband met het voormelde landsbelang. De beoogde verlenging zal lopen tot 1 april 2021. 

 

De GO-regeling 

De GO beoogt de toegang tot bankkrediet voor het Nederlandse bedrijfsleven te verbeteren. Op grond van de GO kunnen banken een garantstelling van de Nederlandse staat verkrijgen voor kredieten die zij verstrekken aan ondernemers. De GO geldt zowel voor mkb-bedrijven als grote bedrijven. Ook bevat de GO een faciliteit ter zake van bankgaranties die ervoor zorgt dat de Nederlandse staat garant kan staan voor door banken af te geven garanties voor de nakoming van contractuele verplichtingen van de desbetreffende onderneming. Voor de garantstelling wordt een kostendekkende premie geheven. 

Eind 2019 is gestart met de GO-evaluatie. De definitieve afronding van de evaluatie, inclusief inhoudelijke beleidsreactie aan de Tweede Kamer, was voorzien in mei 2020. Vanwege de coronacrisis zal de aanbieding van deze evaluatie en de beleidsreactie op een later moment dit jaar plaatsvinden. Omdat het onwenselijk is dat de GO in afwachting van de afronding van het evaluatieproces niet opengesteld zou kunnen worden, wordt de horizonbepaling van de GO verlengd. Indien later dit jaar uit de evaluatie blijkt dat aanpassing van de GO noodzakelijk is, zullen deze aanpassingen worden doorgevoerd. Tot dusverre zijn er vanuit de doelgroep en de uitvoering geen signalen gekomen waaruit zou volgen dat het doel van de GO bij (ongewijzigde) voortzetting niet zou worden bereikt. Daarbij is het van groot belang de horizonbepaling van de GO te verlengen om ondernemingen tijdens de coronacrisis te ondersteunen, niet uitsluitend vanwege de aangekondigde aanvullende maatregelen die gerelateerd zijn aan de GO. 

 

Hoogachtend,

mr. drs. M.C.G. Keijzer 

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

 

1 Kamerstuk 35420, nr. 2 

 

2 Kenmerk 2020D13456  

 

Pagina 1 van 3 

 

 CONCEPT 

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van , nr. WJZ/ [Pm] tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de verlenging van de subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties en de verlenging van de openstellingsperiode hiervan 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies; 

Besluit: 

ARTIKEL I 

De Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 3.13.13 wordt ‘1 juli 2020’ vervangen door ‘1 april 2021’. 

In artikel 3.14.13 wordt ‘1 juli 2020’ vervangen door ‘1 april 2021’. 

ARTIKEL II 

In de tabel in artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 wordt in de rij betreffende titel 3.13, artikelen 3.13.2 en 3.14.2, ‘31-05-2020’ vervangen door ‘31-12-2020’. 

ARTIKEL III 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. 

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

's-Gravenhage, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

 

TOELICHTING 

 

1. Aanleiding 

Deze regeling voorziet in de verlenging van de vervaldata van de subsidiemodules Garantie gericht op financiering met risicokapitaal voor ondernemers Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties (hierna samen aangeduid als de GO), en de verlenging van de openstellingsperiode hiervan. 

 

2. Verlenging van de GO 

In artikel 4.10, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 is bepaald dat subsidieregelingen een vervaltermijn van maximaal vijf jaren bevatten. De titels 3.13 (Garantie ondernemingsfinanciering) en 3.14 (Garantstelling gericht op bankgaranties) van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies hebben een vervaldatum van 1 juli 2020. Om hieronder vermelde redenen is besloten de vervaldatum voor de GO te verlengen tot 1 april 2021. Op grond van artikel 4.10, zevende lid, van de Comptabiliteitswet 2016 is het ontwerp van deze wijzigingsregeling op [datum] aan de Tweede Kamer overgelegd. 

De GO beoogt de toegang tot bankkrediet voor het Nederlandse bedrijfsleven te verbeteren. Op grond van de GO kunnen banken een garantstelling van de Nederlandse staat verkrijgen voor kredieten die zij verstrekken aan ondernemers. De GO geldt zowel voor MKB-bedrijven als grote bedrijven. Ook bevat de GO een faciliteit ter zake van bankgaranties die ervoor zorgt dat de Nederlandse staat garant kan staan voor door banken af te geven garanties voor de nakoming van contractuele verplichtingen van de desbetreffende onderneming. Voor de garantstelling wordt een kostendekkende premie geheven. 

Eind 2019 is gestart met de GO-evaluatie. De definitieve afronding van de evaluatie, inclusief inhoudelijke beleidsreactie aan de Tweede Kamer, was voorzien in mei 2020. Vanwege de Coronacrisis zal de aanbieding van deze evaluatie en de beleidsreactie op een later moment dit jaar plaatsvinden. Omdat het onwenselijk is dat de GO in afwachting van de afronding van het evaluatieproces niet opengesteld zou kunnen worden, wordt de horizonbepaling van de GO verlengd. Indien later dit jaar uit de evaluatie blijkt dat aanpassing van de GO noodzakelijk is, zullen deze aanpassingen worden doorgevoerd. Tot dusverre zijn er vanuit de doelgroep en de uitvoering geen signalen gekomen waaruit zou volgen dat het doel van de GO bij (ongewijzigde) voortzetting niet zou worden bereikt. Daarbij is het van belang de horizonbepaling van de GO te verlengen om ondernemingen tijdens de Coronacrisis te ondersteunen, los van eventuele aanvullende maatregelen die gerelateerd zijn aan de GO. 

Door de Coronacrisis worden ondernemingen uit diverse sectoren direct dan wel indirect getroffen, doordat bijvoorbeeld goederen niet uitgeleverd kunnen worden of productielijnen stilvallen door een gebrek aan onderdelen. Hierdoor kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan, bij in principe economisch gezonde ondernemingen. Mogelijk zal een financier, zoals een bank, zelfstandig aan de tijdelijke extra financieringsvraag van zo’n onderneming kunnen en willen voldoen. Er wordt gekeken naar diverse maatregelen die dit kunnen stimuleren. In dit kader is ook de garantstelling door de Nederlandse staat onder de GO verruimd.1 Om de GO in de komende periode, waar nodig, ook tijdens de Coronacrisis in te kunnen zetten voor ondernemingen, wordt de horizonbepaling van de GO dan ook verlengd met 9 maanden tot 1 april 2021. 

 

3. Verlenging openstellingsperiode GO 

In de tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 is aangegeven in welke periode de diverse subsidiemodules van de RNES worden opengesteld en wat het subsidieplafond bedraagt. Voor de GO loopt de openstellingsperiode van 1 januari 2020 tot en met 31 mei 2020. De openstellingsperiode van de GO wordt verlengd tot 31 december 2020, zodat voor een langere periode tegemoet wordt gekomen aan de toenemende vraag van de gebruikers van de GO. 

 

4. Staatssteun 

De GO bevat geen staatssteun (zie de artikelen 3.13.12 en 3.14.12 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies). De verlenging van de vervaltermijn van de GO, alsook verlenging van de openstellingsperiode, brengt hierin geen verandering, omdat de (overige) voorwaarden van de GO ongewijzigd blijven. 

 

5. Regeldruk 

De verlenging van de vervaltermijn van de GO en verlenging van de openstellingsperiode leidt niet tot het wijzigen van informatieverplichtingen en daarom ook niet tot een toe- of afname van de regeldruk bij de gebruikers van de GO. 

 

6. Vaste verandermomenten 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met de datum van inwerkingtreding wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van een kwartaal in werking treden en twee maanden voordien bekend worden gemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd, omdat de doelgroep van de GO gebaat is bij spoedige inwerkingtreding. Op deze wijze kan ingespeeld worden op de effecten van de Coronacrisis voor ondernemingen. De bepalingen van deze regeling inzake de vervaldata zijn op [pm] 2020 aan de Tweede Kamer overgelegd. Hierdoor is de inhoud van de regeling al openbaar bekend gemaakt. De doelgroep heeft voldoende tijd om te anticiperen op de verlenging van de openstelling van de GO, omdat aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2020. 

 

De Staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

Zie Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 25 maart 2020, nr. WJZ/ 20079638, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de wijziging van de subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties, en de ophoging van het subsidieplafond hiervan (Stcrt. 2020, 18697).